چرا؟

 

چرا انسانها جهت مسیر یابی راحتر در محیط های مختلف به تابلوهای راهنما نیازمندند؟

زیرا اطلاعات سازماندهی نشده در یک محیط می تواند باعث سردرگمی مراجعین شود، که این خود یک مشکل بزرگ است.
برای اینکه یک محیط را درک کنیم و اطلاعات پلان را به خوبی نشان دهیم احتیاج است از سیستم های تابلوهای اطلاع رسانی استفاده کنیم.
 تابلوهای راهنما، مسیرها را مشخص و دسترسی را برای سایر افراد راحتر و سریعتر می کنند.