چه کسی؟

چه شرکتی توانمندی دستیابی  به بهترین نتیجه جهت راهنمایی مسیر به مراجعین را دارد؟
کارشناسان ساین صنعت جهت تشخیص نیازهای تابلوهای راهنمای یک محیط با توجه به مشخصات محیطی شامل معماری محیط ، کاربری و افراد مراجعه کننده ، نوع و محل قرارگیری تابلوهای مورد نیاز را بررسی می نمایند.
در مرحله دوم با توجه به اطلاعات به دست آمده ابعاد و موضوع  تابلوهای اطلاع رسانی طراحی می گردد.
بدین طریق ساین صنعت کمک می کند محیطی با اطلاعات سازماندهی شده جهت دسترسی راحتتر مراجعین داشته باشیم.