فرودگاه کیش

کارفرما

شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش

سال

95-96

مکان

ترمینال پروازهای داخلی و محوطه بیرونی ترمینال

..

فرودگاه کیش
فرودگاه کیش
فرودگاه کیش