هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران

کارفرما

هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران

سال

98-99

مکان

چابهار، پتروشیمی نگین مکران

      

هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران
هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران
هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران
هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران
هلدینگ توسعه پتروشیمی نگین مکران