وزارت ارتباطات

کارفرما

اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران

سال

1398

مکان

تهران، اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران

   

وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات
وزارت ارتباطات