بیمارستان هاشمی نژاد

کارفرما

بیمارستان هاشمی نژاد

سال

92-94

مکان

بیمارستان هاشمی نژاد

       

بیمارستان هاشمی نژاد
بیمارستان هاشمی نژاد
بیمارستان هاشمی نژاد