اخذ نمایندگی

اخذ نمایندگی

متقاضیان محترم لطفا جهت ارسال درخواست اخذ نمایندگی می توانند اطلاعات فرم ذیل را دراین قسمت  تکمیل و ارسال نمایند.

از طریق این فرم میتوانید جهت اخذ نمایندگی ساین صنعت اقدام نمایید

وضعیت تاهل:

شرایط مالکیت مکانی که قصد راه اندازی نمایندگی ساین صنعت را دارید :
شرایط کاربری مکانی که قصد راه اندازی نمایندگی ساین صنعت را دارید :
سرمایه اولی به میلیون تومان :
نام و مشخصات دو نفر که با شما آشنایی دارند را بنویسید :
نشانی محل سکونت و تلفن تماس منزل و محل کار :

اینجانب صحت مندرجات فوق را تایید می نمایم و بدینوسیله به شرکت اختیار میدهم تا درصورت مشاهده خلاف موارد فوق نسبت به فسخ قرارداد فیمابین بدون هیچ قیدو شرطی یکطرفه اقدام نماید.